Сфери на дейност

Енергийно право

България е основен фактор на регионалния енергиен пазар, както в производството на електричество, така и в преноса на природен газ. Ние разбираме сложността в предоставянето на правни консултации относно енергийни проекти в рамките на една динамична юрисдикция, където се преплитат процеси на либерализация , изменения в ценообразуването, търговски и геополитически интереси, въобще интересите на множество и различни заинтересувани участници.

Предвид тази динамика, ние се стремим да бъдем в крак с развитието на законовата регламентация в сектора и на нейното практическо приложение, но и да разбираме добре различни икономически аспекти на инвестирането в енергетиката. Екипът ни от специалисти по енергийно право следи последните новости на место равнище, както и на ниво Европейски съюз.

Как можем да помогнем

 • Съветваме и представляваме клиентите си във връзка с процедурите по лицензиране и издаване на разрешения в енергийния сектор, по-специално относно производството, търговията и разпределението на електрическа енергия и относно преноса на природен газ;
• предоставяме правни съвети относно енергийните регулаторни режими, включително при формирането на цените на електричество и природен газ. Подпомагаме клиентите си в стратегическо планиране относно инвестиции във възобновяеми енергийни източници и ги съветваме относно провеждането на де-регулация на местния пазар, вноса и износа на енергийни източници и енергия;
• консултираме клиентите си и по други регулаторни аспекти, като потребителски договори в енергийния сектор, защита на околната среда, технически стандарти, изисквания за сигурност, обществени поръчки;
• Съветваме заинтересувани лица във връзка с енергийно-правните и финансово-правните аспекти на проектно финансиране; консултираме, изработваме проекти на документи, вземаме участие в преговори, издаваме правни становища, както и съдействаме по друг начин на заинтересуваните страни при реализацията на енергийни проекти, независимо дали клиентите ни са инвеститори, участници в съвместни предприятия, оператори на мощности, банки и други кредитори, изпълнители на строителни и други работи, доставчици на енергийни суровини, купувачи на енергия или други заинтересувани лица. Имаме опит при работата в съвместни екипи, състоящи се от юристи с опит в различни юрисдикции;
• предоставяме консултации относно законовата регламентация, правилата, практиката и тяхното развитието в областта на стимулирането на инвестиции в производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници и по-конкретно – от вятърна, водна, слънчева енергия и биомаса;
• консултираме и относно законодателството в областта на енергийната ефективност, включително и възможността за предоставяне на средства от европейските структурни фондове за тази цел;
• Можем да съдействаме в изработването на проекти за договори в енергетиката, като такива за доставка и закупуване на електрическа енергия;
• консултираме дружества от минния сектор по въпроси из областта на концесионното право;
• осъществяваме процесуално представителство по граждански и търговски производства, чийто предмет са права, произтичащи от споразумения свързани с енергийния сектор, както и по административни производства.

Ключови сфери на дейност в областта на енергийното право

• Енергийно право и регламентация
• Проектно финансиране
• Минно право и концесии
• Защита на околната среда
• Търговски договори в енергетиката
• Законодателство и регулаторни режими в ядрената енергетика
• Право и регулаторни режими относно възобновяеми енергийни източници
• Структурни фондове
• Процесуално представителство.