Сфери на дейност

Търговски сделки

Екипът, специализирал в търговската сделки, в „Цветкова, Бебов и съдружници” предоставя съвети в широк спектър от правни въпроси по мeстни и международни сделки. Нашите адвокати предоставят практически решения за управленските и бизнес нужди на клиентите ни.

Как можем да помогнем

• Предоставяме правни съвети във всички аспекти на българското и европейското законодателство
• Взимаме под внимание специфични регулаторни изисквания, когато има такива (напр. правила засягащи защита на личните данни, конкуренция или защита на потребителите)
• Подпомагаме и представляваме клиентите си при преговори с бизнес партньорите им
• Изготвяме правни документи – от търговски договори, до заявления за регистриране на обезпечения
• Предоставяме правни мнения относно валидността и възможността за принудително изпълнение в България на различни видове търговски споразумения и договори
• Предоставяме съвети и относно възможността за принудително изпълнение в България на чуждестранни съдебни или арбитражни решения по търговски спорове
• Помагаме на клиентите си при възникването на правни въпроси по време на изпълнението на търговски сделки
• Представляваме и защитаваме пред съд и пред арбитражи правата на наши клиенти, възникнали на основание търговски сделки.

Ключови сфери на дейност в областта на търговските сделки

• Договори за продажба
• Договори за наем и лизинг
• Договори за доставка, агентство и разпространение
• Лицензионни и франчайзинг договори
• Договори за управление и други услуги
• Комисионни договори
• Обезпечителни споразумения като договори за залог, ипотека, договори с отложено прехвърляне на собствеността, право на задържане
• Европейско и българско законодателство на различните бизнес сектори.

 

Последни публикации 

Закон за електронния документ и електронния подпис – последните изменения
Закон за електронния документ и електронния подпис – последните изменения