Значими нови правни норми на Европейския съюз в областта на финансовите услуги, публикувани на 12 юни 2014 година

18 юни 2014

Няколко значими законодателни актове на Европейския съюз, приети от Европейския парламент и от Съвета, бяха публикувани едновременно в "Официален вестник" миналия четвъртък. Новите и/или изменени правила ще влизат в сила между януари 2015 г. и януари 2017 година.

Въпросните актове включват:

1. Относно банките и относно т.нар. режими на "възстановяване и преструктуриране" на кредитните институции и инвестиционните посредници:
- Директива 2014/49/ЕС относно схемите за гарантиране на депозити, и
- Директива 2014/59/ЕС за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

2. Относно пазарните злоупотреби с финансови инструменти:
- Директива 2014/57/ЕС относно наказателноправните санкции за пазарна злоупотреба (Директива за пазарната злоупотреба), и
- Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба).

3. Относно инвестиционните посредници, местата за търговия и доставчиците на услуги за докладване на данни (новите т.нар. MiFID 2 и MiFID):
- Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти, и
- Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти.

Допълнително ще споделим наши анализи на новите разпоредби.