Нови значими правни норми на Европейския съюз в областта на финансовите услуги, публикувани на 28.VIII.2014 година

28 август 2014

Няколко важни законодателни актове на Европейския съюз, приети от Европейския парламент и Съвета, бяха публикувани едновременно в Официалния вестник (ОВ L 257, 28.8.2014) на 28.VIII.2014 година.

Това са:
1. В материята на пазарната инфраструктура:
- Регламент № 909/2014 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа. Този регламент влиза в сила на 17.IX.2014 г., но действието на много от разпоредбите му е отложено до приемането на регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение от Европейската комисия.

2. Относно колективните инвестиционни схеми:
- Директива 2014/91/ЕС за изменение на Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) по отношение на депозитарните функции, политиката за възнагражденията и санкциите. Тази директива следва да бъде транспонирана в българското право най-късно до 18.III.2016 година.

3. В материята на платежните услуги:
- Директива 2014/92/ЕС относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции. Тази директива следна да бъде транспонирана в българското право най-късно до 18.IX.2016 година.

Също на 28.VIII.2014 г. бе публикуван в Официален вестник на Европейския саюз (ОВ L 254, 28.8.2014г., стр. 2) Регламент за изпълнение (ЕС) № 926/2014 на Европейската Комисията. С този регламент се определят технически стандарти за изпълнение по отношение на стандартни формуляри, образци и процедури за уведомленията, свързани с упражняване на правото на установяване и свободата на предоставяне на услуги от кредитни институции . Регламентът влиза в сила на 17.IX.2014 г.

Допълнително ще споделим наши анализи на новите разпоредби.