Времето за прилагане на Ревизирания Брюкселски Режим наближава

31 октомври 2014

читано от 10 януари 2015 г. Ревизираният Регламент Брюксел I относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения (Регламент No 1215/2012) ще започне да се прилага към съдебни производства в рамките на ЕС. Наред с други промени той ще:

Ревизираният Регламент Брюксел I ще се прилага директно във всички държави членки на ЕС, без да са необходими имплементиращи инструменти на вътрешното право (въпреки че България направи някои пояснителни изменения на своето местното законодателство за целите на прилагането на съществуващия Регламент Брюксел I и не би било изключено подобен подход да се използва и за целите на Ревизирания Регламент).
 
За повече подробности относно предвидените от Ревизирания Регламент ключови промени, моля отнесете се към нашия Правен анонс от 30.10.2014.