За нас


За нас

"Цветкова, Бебов, Комаревски" е едно от най-големите адвокатски дружества в България, практикуващи в областта на търговското право. В него работят 20 юриста, разпределени в специализирани вътрешни групи по сфери на практика, като търговско и дружествено право, право на финансовите услуги (банково дело, капиталови пазари и застраховане), придобивания и преобразувания, вещно и строително право, трудово право, процесуално представителство, енергийно право. Кантората има опит, ресурси и политики, позволяващи й да откликне на нуждите на много местни и чуждестранни клиенти.

Ние съзнаваме, че практикуването на адвокатската професия вече не е въпрос само на навик, рефлекс или рутина. В 21-ви век и в рамките на Европейския съюз правото е повече от всякога предмет на непрекъснати, динамични и всеобхватни промени. Затова ние подхождаме към предоставянето на правни услуги с убедеността, че е наложително да сме информирани възможно най-рано за предстоящи промени в правната уредба, да усъвършенстваме познанията си в правото непрекъснато, да държим връзка с клиентите си и ги уведомяваме за предстоящите новости.

Понастоящем, дружеството има следните вътрешни групи:
• Търговски сделки и Придобивания и преобразувания - специализирана в областта на търговското право, придобивания и преобразувания, защита на личните данни, конкурентно право и право на интелектуалната собственост
Корпоративно право - специализирана в областта на учредяване на дружества, текущи правни услуги за дружествата и техния правен статус, чуждестранни инвестиции (включително услуги, свързани с поддържане статуса на инвестиционния проект)
Трудово право - специализирана в областта на индивидуалното и колективното трудово право, и преструктуриране на трудови правоотношения
Енергийно право - специализирана в отраслите, свързани с електроенергия, газ, нефтопреработка и производни продукти, възобновяеми енергийни източници и проектно финансиране на
• Право на финансовите услуги - специализирана в областта на банковото дело, капиталови пазари и застраховане
Процесуално представителство и разрешаване на спорове - специализирана в представителство на клиенти в административни, граждански и търговски спорове и арбитраж
Вещно и строително право - специализирана в областта на вещното право и правни анализи на недвижимо имущество, договори за строителство, проектно финансиране, концесии.

• Фармацевтично право, Медицински изделия, храни и хранителни добавки, козметични продукти

Въведохме вътрешната специализация през 2005 г. и се гордеем с наличието на специализирани групи със задълбочени познания в отделните области на правото и практиката, както и с отличителни познания в определени индустрии. Същевременно отделните вътрешни групи работят заедно в множество съвместни проекти или сделки - подход, който създава синергия между отделните специализирани познания.

Специализацията също изисква постоянно обновяване на знанията и ние се стремим, не да следваме, а да предхождаме промените в законодателството, да се запознаваме с тези промени в дълбочина и да бъдем в услуга на нашите клиенти като им предоставим навременни и проактивни съобщения за такива предстоящи промени.

В допълнение към предоставяне на услуги за нашите бизнес клиенти, ние активно предоставяме безплатни правни услуги и на някои организации с нестопанска цел.