Публикации


Правен анонс - Новият Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници

 

Правен анонс - Новият Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници


На 14.08.2015г. в ДВ, бр. 62/14.08.2015г., беше обнародван новият Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (ЗВПКИИП), с който се транспонират изискванията на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета („Директива 2014/59“).

Новият ЗВПКИИП влиза в сила от деня на обнародването му, като изискването за заплащане на годишни вноски в новосъздаденият Фонд за преструктуриране на инвестиционни посредници (ФПИП) от страна на инвестиционните посредници влиза в сила от 01.01.2017г.

С приемането на ЗВПКИИП се цели създаване на институционална рамка относно възможностите за ранна намеса при влошаване на финансовото състояние на кредитните институции и инвестиционните посредници, както и за предприемане на превантивни мерки за преструктуриране на дейността на кредитни институции и инвестиционни посредници преди изпадането им в процедура по несъстоятелност.

Компетентни органи за преструктурирането на кредитните институции и инвестиционните посредници ще бъдат Българска народна банка („БНБ“) за кредитните институции и Комисия за финансов надзор („КФН“) за инвестиционните посредници.

 

Изготвяне на план за възстановяване

План за възстановяване

Сред основните изисквания на ЗВПКИИП е задължението кредитните институции и инвестиционните посредници,  за които е приложим закона, да приемат план за възстановяване, който съдържа мерки които ще бъдат предприети от съответната кредитна институция или инвестиционен посредник относно възстановяване на финансовото състояние при възникване на значителни финансови затруднения. Планът за възстановяване следва да включва като съществени параметри конкретните действия, които ще бъдат предприети относно възстановяване на финансовото състояние на съответното дружество, в т.ч. относно възстановяване и запазване на собствения капитал и ликвидността му, преструктуриране на задълженията му, реорганизация на стопанската му дейност, прогнозен график за изпълнение на плана и др.

След приемането на плана, той следва да бъде предоставен на компетентния регулаторен орган относно дейността на съответното дружество, т.е. на БНБ за кредитните институции и на КФН – за инвестиционните посредници, който в 6-месечен срок оценява съответствието му с нормативните изисквания.

В случай, че компетентният регулаторен орган прецени, че предоставеният план съдържа съществени слабости или са налице съществени пречки за прилагането му, той може да иска да бъдат извършени корекции по него, а последващо и да изиска предприемане на конкретни промени в дейността на съответната кредитна институция или инвестиционен посредник, както и да наложи принудителни административни мерки в тази връзка.

Планът за възстановяване следва да бъде преглеждан и актуализиран най-малко веднъж годишно, както и при промяна в правната форма на съответното дружество, структурата на управление или организационната му структура, стопанската му дейност или финансовото му състояние, която може да окаже съществено влияние върху приетият план или да наложи неговата промяна. 

 

Изготвяне на план за преструктуриране от компетентните органи по преструктуриране

План за преструктуриране
   
Друго важно нововъведение на ЗВПКИИП е това, че компетентните органи по преструктуриране на кредитните институции и инвестиционните посредници (съответно БНБ и КФН) следва да приемат план за преструктуриране относно всяка кредитна институция, съответно инвестиционен посредник, който влиза в обхвата на закона. Планът за преструктуриране следва да включва възможните действия по преструктуриране, които компетентният орган за преструктуриране може да предприеме относно съответната кредитна институция, респективно инвестиционен посредник, в случай, че е налице необходимост от това, включително, но не само, стратегии за преструктуриране при различни възможни сценарии,  оценка на възможността за преструктуриране, описание на възможностите за финансиране на вариантите за преструктуриране, минимални заложени изисквания за собствен капитал и задължения и срок за постигането им, график за изпълнение на съществените аспекти на плана и др.

С оглед на изготвянето и приемането на план за преструктуриране компетентният орган има право да поиска съдействие и информация от съответното дружество, която като цяло обхваща описание на самото дружество, неговата акционерна структура, задълженията и предоставените обезпечения от дружеството, основни съконтрахенти, използваните от дружеството системи, включително платежни системи и системи за сетълмент и др.

Планът за преструктуриране следва да бъде преглеждан и актуализиран от съответния компетентен орган за преструктуриране най-малко веднъж годишно, както и при всяка съществена промяна на правната форма, структура на управление или организационна структура, дейността или финансовото състояние на съответната кредитна институция, съответно инвестиционен посредник, които биха имали съществени последици относно ефективността на плана. Във връзка с това кредитните институции, съответно инвестиционните посредници следва да уведомяват незабавно компетентния орган за преструктуриране относно всяка промяна, която налага преразглеждане на плана.

 

Нов Фонд за преструктуриране на банки и Фонд за преструктуриране на инвестиционни посредници

Фонд за преструктуриране на банки (ФПБ) и Фонд за преструктуриране на инвестиционни посредници

Едно от най-значителните нововъведения, приети със ЗВПКИИП, е създаването на Фонд за преструктуриране на банки и Фонд за преструктуриране на инвестиционни посредници, чиято основна цел ще бъде финансиране на прилагане на инструментите за преструктуриране, предвидени в закона. Съгласно ЗВПКИИП целевото равнище на ФПБ, което следва да постигнато е 2% от размера на гарантираните влогове в банките, лицензирани в Република България, а целевото равнище на ФПИП е в размер на 1% от размера на подлежащите на компенсиране парични средства на клиенти на инвестиционните посредници и клоновете от трети държави, лицензирани в Република България. Целевите равнища следва да бъдат постигнати до края на 2024г.

Във връзка с горното кредитните институции, както и инвестиционните посредници (за които изискването се прилага от 01.01.2017г.) ще следва да правят годишни вноски съответно във ФПБ и във ФПИП, както и при необходимост – извънредни вноски. Подобно на вноските във Фонда за гарантиране на влоговете в банките и Фонда за компенсиране на инвеститорите годишните вноски ще бъдат отчитани като счетоводни разходи за текущата година.

Размерът на годишната вноска за всяко дружество ще зависи от пропорционалният дял на задълженията (в които не се включва собствения капитал, както и от които се изважда размерът на гарантираните влогове - в случай на кредитна институция) на съответната кредитна институция, съответно инвестиционен посредник, спрямо общата сума на задълженията на всички дружества в сектора, както и от рисковият профил на съответното дружество, който се изчислява съгласно правилата, посочени в Делегиран Регламент (ЕС) 2015/63 на Комисията от 21 октомври 2014 г. за допълване на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предварителните вноски в механизмите за финансиране на преструктурирането („Регламент 2015/63“).
     
В съответствие със ЗВПКИИП общият размер на годишната вноска и индивидуалните вноски за всяка кредитна институция следва да бъдат определени от БНБ в срок три месеца от влизането в сила на закона (т.е. до 14.11.2015г.).

Съгласно Регламент 2015/63 рисковият профил на съответното дружество се оценява съобразно следните групи показатели за риск:

В Регламент 2015/63 са предвидени и специални изключения за т.н. „малки институции“, съгласно които за дружества, чиито общи пасиви без собствените средства и гарантираните депозити не надхвърлят 300 млн. евро, и чиито общи активи са по-малко от 1 млрд. евро, се прилагат редуцирани годишни вноски в размер от 1000 евро до 50 000 евро (в зависимост от различните прагове, които се прилагат относно размера на пасивите).


 


 

Правен анонс - Новият Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници