Публикации


Защита на личните данни: Новата правна рамка за трансфер на данни към САЩ

 

След като с решение от 6 октомври миналата година Съдът на Европейския съюз обяви споразумението „Safe Harbour” за невалидно, и като част от реформата на правилата на Европейския Съюз относно защитата на личните данни, Европейската Комисия и Департаментът по търговия на САЩ постигнаха споразумение за нова рамка, уреждаща трансатлантическите потоци на лични данни за търговски цели - EU-U.S. Privacy Shield. Като втора стъпка, на 29 Февруари 2016 г. Комисията публикува и проект на „решение за адекватност“, което потвърждава достатъчната степен на защита, предоставяна от EU-US Privacy Shield. Макар отново базирана на процедура по сертифициране на ситуираните в САЩ компании чрез деклариране на тяхното придържане към новите принципи за защита на личните данни, новата рамка поставя по-високи изисквания към тях в светлината на защитата на личните данни на европейците в комбинация с поети ангажименти от страна на американското правителство за изпълнение на споразумението. По този начин се постига и съответствие с Решението на СЕС от 6 октомври 2015г. Предвиждат са няколко възможности за правна защита в полза на физическите лица, в случаите при които са налице нарушения на залегналите принципи от страна на сертифицираните организации. Въведена е и безплатна процедура за алтернативно разрешаване на спорове. Европейските граждани могат да се обръщат директно към националните органи за защита на лични данни, които от своя страна ще си сътрудничат с Департамента по търговия и Федералната търговска комисия. Горните мерки целят да идентифицират и санкционират на практика нарушения, като по този начин се предоставя ефективна правна защита на засегнатия субект. Предвидени са и мерки за защита и задължения за прозрачност във връзка с достъпа на данни от страна на американското правителство. Всякакъв достъп от страна на публичните органи за целите на националната сигурност ще бъде предмет на ясни ограничения, гаранции и механизми за контрол. До датата на влизане в сила на решението за адекватност трансфери на лични данни от 28 те страни-членки до САЩ могат да се извършват посредством алтернативните механизми, посочени в Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета от 6 ноември 2015 г. (най-вече Стандартни договорни клаузи и Обвързващи корпоративни правила).