Публикации


Правен анонс - Подобрен режим за командироване на работници и служители в държави-членки на Европейския съюз, държави страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство или в Конфедерация Швейцария.

 

 Новата 2017 година започва с подобрен от законодателя режим за командироване на работници и служители в държави-членки на Европейския съюз, държави страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство или в Конфедерация Швейцария.

С последните изменения на Кодекса на труда се въведе разграничение между изпращането (извършвано от предприятия, които осигуряват временна работа) и командироването на работници и служители (което се извършва от всички останали работодатели). Разграничението има за цел да внесе по-голяма яснота относно реда за командироване и изпращане на работници и служители. Особеностите в режима предстои да бъдат допълнително уредени с наредба на Министерски съвет.

За пръв път е въведено изрично изискването за целия период на пребиваването на работника или служителя извън България между него и командироващия или изпращащ го работодател да има съществуващо трудово правоотношение. Основно задължение за работодателите остава да осигурят най-малко същите минимални условия на работа, каквито са установени за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава.

Вече е очертан изрично и обхватът на дължимото обезщетение във връзка с командироването работници и служители в рамките на Европейския съюз. Работникът или служителят има право да получи брутното си трудово възнаграждение и пътни пари, но не и обезщетение за дневни и квартирни разходи.

Приетите промени въвеждат в българското трудово законодателство последните изменения на ниво Европейски съюз и в частност изискванията на Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и Съвета.