Публикации


Правен анонс - Нов образец на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда влиза в сила от 1 април 2017г.

 

 От 1 април 2017 г. работодателите ще подават допълнителна информация към Националната агенция за приходите (НАП) с новия образец на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда. Вече всяко уведомление към НАП ще съдържа и код по ЕКАТТЕ на населеното място, където е работното място на служителя при подаване на уведомлението.

ЕКАТТЕ е система от условни означения на административно-териториалните и териториалните единици в България, при която всяко населено място има определен код (например кодът по ЕКАТТЕ за град София е 68134). Кодът по ЕКАТТЕ за всяко населено място е достъпен на www.ekatte.com. Когато служителят изпълнява трудовите си задължения в повече от едно населено място, както и в други случаи, когато не е възможно да се определи код по ЕКАТТЕ, ще се попълва код 00000.

Промяната ще засегне съдържанието на уведомленията за трудови договори, които предстоят да бъдат сключени на и след 1 април 2017 г., както и вече съществуващи към тази дата трудови договори. При сключването на нов договор ще се подава новият образец на уведомлението до НАП с изрично посочен код по ЕКАТТЕ.

От 1 април 2017 г. до 30 октомври 2017 г. работодателите следва да подадат в НАП ново уведомление за всеки един трудов договор, регистриран преди 1 април 2017 г. В уведомлението ще се посочва: (1) код за тип на документ - попълва се числото "2"; (2) код на работодателя; (3) трите имена и ЕГН (ЛН, ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП на работника или служителя; (4) основанието за сключване на трудовия договор или последното регистрирано допълнително споразумение - за "дата на сключване" се попълва 1.04.2017 г.; (5) длъжностно наименование; (6) код по НКПД; (7) код по КИД (2008); и (8) код по ЕКАТТЕ.

На работодателите може да бъде наложена санкция в размер до 15 000 лв. за всяко нарушение при неизпълнение на задълженията за въвеждане на документацията в съответствие с новите изисквания.