Публикации


ИЗМЕНЕНИЯ В ЗУТ ЩЕ НАТОВАРЯТ С ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА

 

 ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ЩЕ НАТОВАРЯТ С ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА

Група народни представители от Патриотичния фронт са внесли на 15.02.2018 г. Проект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗУТ). В мотивите към законопроекта се посочва, че „промените предвиждат експлоатационните дружества, предоставящи услуги в областта на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването и газификацията да предоставят служебно пред административния орган изходни данни и информация, необходими при разработване на устройствени планове и инвестиционни проекти“. По-конкретно, в текстове от законопроекта се посочва, че предоставянето на данни и съгласуването на проекти във връзка със строителство от заинтересувани лица ще се извършва безвъзмездно от експлоатационните дружества.

Настоящата практика на експлоатационните дружества е да събират такси от заинтересованите строителни инвеститори за предоставяните им данни и съгласуването на инвестиционните им проекти.

В предварителната оценка на законопроекта, изготвена от вносителите, се твърди, че предложените изменения са насочени към намаляване на административната и финансова тежест в процесите на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и разрешаване на строителството. Възможно е обаче, като краен ефект, предложените изменения да прехвърлят административната и финансова тежест върху експлоатационните дружества, вместо да я намалят. Промените едва ли ще спестят разходи на тези дружества, които те досега са възстановявали чрез таксите, събирани от инвеститорите. Ако промените бъдат приети, експлоатационните дружества ще бъдат принудени да поискат включването на тези разходи като ценообразуващи елементи в цените на водата и енергията за крайните клиенти, което ще натовари всички клиенти (на практика цялото общество), а не само тези, които имат инвестиционни намерения в сферата на строителството.

Ако предложените промени бъдат приети и КЕВР откаже признаването на разходите за съгласуване на инвестиционни проекти и други подобни като ценообразуващи елементи, не са изключени нови претенции на експлоатационните дружества за натоварване с неприсъщи на дейността им разходи. Видно от досегашната практика, обезщетения за подобни непризнати разходи дружествата вече претендират срещу Българската държава по реда на международния инвестиционен арбитраж.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗУТ ЩЕ НАТОВАРЯТ С ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА