Екипът по финансови услуги на „Цветкова, Бебов, Комаревски“ консултира Илевън Кепитъл по отношение на първото първично публично предлагане на акции (IPO) в България след 2018г.

Екипът по финансови услуги на „Цветкова, Бебов, Комаревски“ консултира Илевън Кепитъл във връзка с първото първично публично предлагане на акции (IPO) в България след 2018 г.

Осигуряване на безопасно работно място в условията на очаквана епидемия – въпроси и отговори

Бързото разпространение на вирус COVID-19 (коронавирус) всекидневно поставя под изпитание възможността на българските работодатели да организират адекватно работния си процес. Нарастващ е броят на служители, отказващи да се явят на работа поради притеснения, че могат да се изложат на потенциална зараза, както и на служители, които се връщат от рискови дестинации, но не желаят да се поставят под доброволна карантина.

Проект за промени в документите, подавани в Търговския регистър при обявяване на годишните финансови отчети

На 04.02.2020 г. Министерство на правосъдието публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел („Проекта“).

Ограниченията на паралелната търговия с лекарства в практиката на Съда на ЕС, Европейската Комисия и Комисията за защита на конкуренцията

Целта на статията е да очертае основните аспекти на ограниченията на паралелната търговия с лекарствени продукти и да прегледа най-важните решения на Съда на ЕС, посветени на тази тема, т.е. решения по съединени дела C-2/01 P и C-3/01 (Bayer / Adalat); дело C-277/87 (Sandoz); съединени дела C 501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P и C 519/06 P (GSK, Испания); присъедини дела от C 468/06 до C 478/06 (GSK, Гърция) и дело T 321/05 (AstraZeneca).

Ново решение на Съда на Европейския съюз за съгласието за бисквитки на интернет страници

На 1 октомври 2019 г. Съдът на Европейския съюз („СЕС“), голям състав, се произнесе с решение по дело C-673/17 във връзка с даването на съгласие за използването на бисквитки (“cookies”) на интернет страници. Запитването за тълкуване на правото на ЕС е отправено от Федералния върховен съд на Република Германия във връзка с дело между Федерация на организациите на потребители в Германия (“ФОПГ”) и дружество, което предоставя възможност за участие в онлайн игри.

„Цветкова, Бебов, Комаревски“ съветва „Бомбардие“ при сключването на договор за обществена поръчка на стойност 185 млн. лева

Адвокатско дружество „Цветкова, Бебов, Комаревски“ консултира италианското подразделение на една от водещите компании в световното производство на продукти за железопътния транспорт – Bombardier, при сключването на договор за обществена поръчка с Национална Компания „Железопътна Инфраструктура“ на стойност 185 млн. лева, подписан вчера. Bombardier участва в поръчката като част от консорциум „Плобур“.

Промени в Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация

С новия Правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация, обнародван в ДВ, брой 60, от дата 30.07.2019 г., в сила от 30.07.2019 г. („Новият правилник“) бе отменен досега действащият Правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация, обнародван в ДВ, брой 11 от 10.02.2009 г., в сила от 10.02.2009 г. („Отмененият правилник“).

Адвокат Богданова със сертификация от Международната асоциация на професионалистите по лични данни

Адвокат Милеслава Богданова-Мишева, старши правен консултант в Адвокатско дружество „Цветкова, Бебов, Комаревски“, е вече сертифициран специалист по защита на личните данни за Европа.

Промени в последния законопроект за изменение на ЗЛПХМ, засягащи фармацевтичния сектор

На 05.07.2019 г., с необичайна законодателна техника, Министерството на здравеопазването („МЗ“) публикува за „предварително информиране на обществеността“ обширни проектопромени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина („ЗЛПХМ“), както и в още десетина закона от сектора на здравеопазването.

Два различни срока за съхранение на лични данни на кандидати за работа

Едва няколко месеца след обнародването на дългоочакваните промени в Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД“) разпоредбите му, които са в отклонение на Общия регламент относно защитата на данните, вече започнаха да създават проблеми в прилагането.

Лечебните заведения и възложителите на клинични изследвания – съвместни администратори на лични данни

Комисия за защита на личните данни („КЗЛД“) излезе със становище относно обработването на лични данни за целите на провеждане на клинични изпитвания (достъпно тук).