По-кратки отчетни периоди при сумираното работно време и по-малко трудов стаж за платен годишен отпуск – какво въведоха последните изменения в Кодекса на труда?

Динамичната 2020 г. в самия ѝ край изпращаме с много на брой, а някои – и доста съществени – промени в Кодекса на труда, обнародвани в „Държавен вестник“ на 18 декември 2020 г. Част от тях обобщаваме по-долу:

Щитът за личните данни в отношенията между Европейския съюз и Съединените щати е невалиден – а сега накъде с трансферите на лични данни към САЩ?

Далеч от проблемите, свързани с разпространението на COVID-19, в разгара на лятото, Съдът на Европейския съюз постанови ново решение, с което за втори път в рамките на последните няколко години постави на изпитание трансферите на лични данни през Океана.

Членството в ERM II и Банковия съюз

Малко повече от две години, след като България направи своята официална заявка да се присъедини към Валутния механизъм II („ERM II“) и Банковия съюз, Европейската централна банка („ЕЦБ“) и Българската народна банка („БНБ“) обявиха две много важни решения на 10 юли 2020г. във връзка с:

Цветкова, Бебов, Комаревски – юридически консултант на EnduroSat при сделката на компанията с нов инвеститор

Екипът за придобивания на Цветкова, Бебов, Комаревски съдейства на EnduroSat при влизането на нов инвеститор – Freigeist Capital, частна инвестиционна компания, която инвестира и изгражда технологични компании.

Доклад за конвергенция 2020 и ERM II

На 10.06.2020г. Европейската комисия (ЕК) и Европейската централна банка (ЕЦБ) публикуваха дългоочаквания Доклад за конвергенцията за 2020г. (Доклад 2020г.), чрез който се докладва на Съвета на ЕС относно постигнатия напредък на държавите членки, които не са част от Еврозоната, в изпълнението на техните задължения във връзка с икономическия и паричен съюз (т.е. с присъединяването им към единната валута).

Екипът по финансови услуги на „Цветкова, Бебов, Комаревски“ консултира Илевън Кепитъл по отношение на първото първично публично предлагане на акции (IPO) в България след 2018г.

Екипът по финансови услуги на „Цветкова, Бебов, Комаревски“ консултира Илевън Кепитъл във връзка с първото първично публично предлагане на акции (IPO) в България след 2018 г.

Осигуряване на безопасно работно място в условията на очаквана епидемия – въпроси и отговори

Бързото разпространение на вирус COVID-19 (коронавирус) всекидневно поставя под изпитание възможността на българските работодатели да организират адекватно работния си процес. Нарастващ е броят на служители, отказващи да се явят на работа поради притеснения, че могат да се изложат на потенциална зараза, както и на служители, които се връщат от рискови дестинации, но не желаят да се поставят под доброволна карантина.

Проект за промени в документите, подавани в Търговския регистър при обявяване на годишните финансови отчети

На 04.02.2020 г. Министерство на правосъдието публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел („Проекта“).

Ограниченията на паралелната търговия с лекарства в практиката на Съда на ЕС, Европейската Комисия и Комисията за защита на конкуренцията

Целта на статията е да очертае основните аспекти на ограниченията на паралелната търговия с лекарствени продукти и да прегледа най-важните решения на Съда на ЕС, посветени на тази тема, т.е. решения по съединени дела C-2/01 P и C-3/01 (Bayer / Adalat); дело C-277/87 (Sandoz); съединени дела C 501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P и C 519/06 P (GSK, Испания); присъедини дела от C 468/06 до C 478/06 (GSK, Гърция) и дело T 321/05 (AstraZeneca).

Ново решение на Съда на Европейския съюз за съгласието за бисквитки на интернет страници

На 1 октомври 2019 г. Съдът на Европейския съюз („СЕС“), голям състав, се произнесе с решение по дело C-673/17 във връзка с даването на съгласие за използването на бисквитки (“cookies”) на интернет страници. Запитването за тълкуване на правото на ЕС е отправено от Федералния върховен съд на Република Германия във връзка с дело между Федерация на организациите на потребители в Германия (“ФОПГ”) и дружество, което предоставя възможност за участие в онлайн игри.

„Цветкова, Бебов, Комаревски“ съветва „Бомбардие“ при сключването на договор за обществена поръчка на стойност 185 млн. лева

Адвокатско дружество „Цветкова, Бебов, Комаревски“ консултира италианското подразделение на една от водещите компании в световното производство на продукти за железопътния транспорт – Bombardier, при сключването на договор за обществена поръчка с Национална Компания „Железопътна Инфраструктура“ на стойност 185 млн. лева, подписан вчера. Bombardier участва в поръчката като част от консорциум „Плобур“.